Archive for Říjen, 2011

Velká pětka

3.10.2011

Čím se liší osobnosti lidí? Jak popsat charakter lidí tak aby popis byl co nejkratší a přitom co nejpřesnější? Které charakterové rysy jsou ty nejdůležitější? Zajímavý přístup k tomuto problému poskytl jazyk a počítače.

Lidé jsou sociální tvorové a podstatnou část jejich sociálních interakcí tvoří povídání o sobě, nebo o druhých lidech, jací jsou. Jazyk proto obsahuje mnoho pojmů pro pojmenování různých lidských vlastností. Takzvaná lexikální hypotéza předpokládá, že jazyk je studnicí informací o tom, které povahové vlastnosti jsou významné. Předpokládá se, že lidé si budou vytvářet slova pro to, co sami považují za důležité. Analýzou jazyka by tak mohlo být možné objevit kolektivní moudrost předků v tom jaké rysy našeho chování pojmenovali.

Psychologové se na to vrhli a začali s anglickým slovníkem a z něj vybrali zhruba osmnáct tisíc slov, které popisují lidské charakterové vlastnosti. Postupně tuhle slovní polévku zahušťovali. Vyhazovali synonyma, mlhavé pojmy, pojmy označující ty vlastnosti, které se během času často mění. Pak sdružovali slova která popisují podobné vlastnosti do oblastí a dospěli k velké pětce. Pět oblastí, které prý dobře charakterizují jednotlivé lidi. Nejsou to přímo jednotlivé vlastnosti, ale spíše okruhy vlastností. Také se tomu učeně říká pětifaktorový model osobnosti (Five-factor model of personality (FFM)). V angličtině tvoří názvy oblastí zkratku OCEAN a jsou to:

openness,
conscientiousness,
extraversion,
agreeableness,
neuroticism.

Některé se do čestiny ani nedají přeložit jedním slovem, takže já to zkusím popsat takto:

Uvádím volně přeložený název oblasti, pak krátký popis toho oč v ní jde a pak heslovitý popis člověka, který má danou oblast silnou.

  • Otevřenost novým zkušenostem (openness)

Tato oblast se týká celkové „ztuhlosti“ a ochoty měnit se a vystavovat se novým vjemům. A to jak zvenčí (nové zážitky), tak i uvnitř (nové ideje).

Bohatá představivost. Má rád umění, poezii, hudbu, obrazy různých stylů a žánrů. Vnímá citlivě své pocity. Jsou pro něj důležité emoce. Aktivní, otevřený novým zážitkům a dobrodružstvím. Navštěvuje rád nová místa. Zkouší nová jídla. Zvídavý. Zvědavý. Otevřen novým ideám. Nevadí učit se nové věci. Je ochoten zkoumat a měnit své hodnoty, svá přesvědčení, svou náboženskou víru, politické názory. Oceňuje netradiční pohledy a myšlenky. Fascinují jej nová, dlouhá slova.

  • Svědomitost (conscientiousness)

Tato oblast popisuje celkovou uspořádanost člověka. To jak je organizovaný.

Disciplinovaný, zodpovědný. Zaměřený na cíl a na úspěch. Dobře organizovaný. Má rád věci přesně změřené a spočítané. Plánuje. Má pod kontrolou své impulsy. Pozornost věnovaná detailům. Vždy připraven. Nádobí umyté. Na schůzky chodí včas. Vrací věci na místo odkud je vzal. Sebekázeň. Přemýšlí před tím, než začne konat. Spolehlivý. Perfekcionalista. Má doma pořádek. Knihy v knihovně seřazené podle systému. Patří sem schopnost motivovat se k výkonu, ale nepatří sem schopnost odolávat pokušení, ta souvisí s neurotismem.

  • Extroverze (Extraversion)

Tato oblast se týká toho nakolik je daný jedinec zaměřen ven ze sebe, nebo dovnitř.

Orientace na vnější svět. Podněty hledá vně. Rád je centrem pozornosti. Rád je s lidmi. Hledá vzrušení. Společenský. Nemá problém oslovit neznámé lidi. Hodně mluví. Je nadšený.

  • Ochota (Agreeableness)

Tato oblast se týká toho nakolik je pro daného jedince důležité vycházet s druhými. Jak silná je jeho vazba na společnost. Jak snadno dokáže jít proti společnosti.

Soucitný. Důveřivý. Spolupracující. Chce s ostaními dobře vycházet. Milý. Přátelský. Pomáhá. Ochoten se obětovat pro druhé. Věří, že lidé jsou v jádru dobří. Obětavý. Ohleduplný. Zajímá se o druhé, věnuje jim svůj čas. Příjemný. Vstřícný. Empatický. Štědrý.

  • Neurotismus (Neuroticism)

Tato oblast popisuje emoční stabilitu člověku.

Emočně nestabilní. Prudké změny nálad. Špatně snáší stres. Deprese. Všechno je problém. Vztek, vina, smutek, úzkost. Stydí se. Problémy s odoláváním pokušením. Fóbie, panické stavy.

Pravděpodobně poměrně snadno identifikujete kde se sami v které oblasti nacházíte. Zda ji máte silnou, nebo slabou, nebo jste uprostřed. V některých oblastech můžete mít třeba část silně a část slabě. Třeba já mám, co se týče otevřenosti hodně otevřeno novým idejím, ale poměrně uzavřeno novým zážitkům. Tento model neříká co je správné a co špatné. Nesnaží se tvrdit, že správný člověk má být otevřený extrovert. Má sloužit pouze k popisu, jako návod kam se při svém sebepoznávání můžete dívat. Řekne vám kdo jste bez toho aby vás nutil být kým nejste.

Možná objevíte, že máte některou oblast velmi silnou a třeba to způsobuje problémy s ostatními lidmi kolem vás, kteří ji tak silnou nemají. Někdy tato znalost pomůže k omezení takových problémů. Člověk bere ty střety jako výsledek rozdílných povahových rysů a ne jako příznak toho, že ti druzí se mýlí. Může to pomoci odstranit emoce z takových nekompatibilit. Může vám to pomoci nahlédnout do jejich hlav a chápat jejich činy jako výsledky toho jak jsou nastaveni.

Doporučuji třeba i někdy na posezení z přáteli zkusit probrat toto téma a povykládat si o tom kdo koho jak vidí z hlediska velké pětky. Tím získá celá vaše sociální skupina přehled o tom, „kdo je jaký exot“ a zmírní se emoce při střetech lidí z opačných pólů.

Neberte ale velkou pětku jako nějaký všeřešící zlatý grál. Je to užitečný nástroj. Kukátko, kterým se dá na lidi i sebe samého dívat. Někdy kukátko pomůže nasměrovat a soustředit pohled na místa, která bychom přehlíželi. Ale každé kukátko omezuje váš zorný úhel. Žádným neuvidíte všechno.